Grup de Reflexió per a l'Autonomia

 • Xerrada Ecologia Social i Confederalisme Democràtic [Barcelona - 25 de maig de 2016]

  Xer­rada «Eco­lo­gia Social i Con­fe­de­ra­lisme Demo­crà­tic: de Bookc­hin a Ocä­llan i el movi­ment alli­be­ra­dor de Rojava» El pas­sat 25 de maig a Bar­ce­lona, des del GRA i amb col·labo­ra­ció amb diver­sos col·lec­tius, vam orga­nit­zar un acte amb la Janet Biehl i en Flo­real Romero per par­lar de Muni­ci­pa­lisme Lli­ber­tari, Eco­lo­gia Social i el model del Con­fe­de­ra­lisme Demo­crà­tic kurd. Janet Biehl va ser com­pa­nya i col·labo­ra­dora del pen­sa­dor i acti­vista anar­quista…

 • Esbossos per sostenir una vida comuna. Una mirada a l'economia des de l'autonomia

  _NOTA: Aquest text ha sigut edi­tat al març de 2017 per afe­gir l’a­par­tat Situar al cen­tre la sos­te­ni­bi­li­tat de la vida. El text ori­gi­nal va ser publi­cat amb data 16-05-2016. Nosal­tres Far­tes del sense-sen­tit en el qual vivim, estem entre les que deci­dim orga­nit­zar-nos per a fer-hi front, cami­nant cap a una vida plena, lluny de la que el capi­ta­lisme, l’es­tat, el patri­ar­cat i, en gene­ral, la bar­bà­rie que ens envolta ens pro­po­sen. Ens ado­nem que…

 • El Kurdistan amb Catalunya (I - Bakur)

  “(…) com podríem alçar el vol cap a l’u­ni­vers d’a­llò que ano­me­nem la “vida lliure”, basat en la inte­gra­ció dels sen­tits, per a que la vida torni a ser col­mada amb les nos­tres uto­pies i la seva màgia, que són aspec­tes expul­sats i ani­qui­lats en la vida moderna capi­ta­lista, sota l’ab­so­luta hege­mo­nia de les estruc­tu­res mate­ri­als.” "(…) els mot­llos de la vida moderna capi­ta­lista tre­uen tot el sen­tit a la vida, són un intent de defu­gir la mort, degut…

 • Nacionalismes, independentismes i anarquisme

  Pre­sen­ta­ció Hola, en pri­mer lloc donar les grà­cies als com­panys de l’A­te­neu La Idea[1] per haver-nos con­vi­dat. Em dic Laia i formo part d’un col·lec­tiu deno­mi­nat Grup de Refle­xió per a l’Au­to­no­mia[2]. El grup va comen­çar amb un altre nom per a l’es­tudi i la difu­sió del pro­jecte de la Demo­crà­cia Inclu­siva (DI)[3], una pro­posta de tran­si­ció cap a una soci­e­tat eco­lò­gica i real­ment demo­crà­tica en allò polí­tic, eco­nò­mic i social. Arran de l’es­clat del…

 • Sembrant autonomia als nostres caps

  Intro­duc­ció[1] En el perí­ode 2009–2012, en Blai Dal­mau, jo mateixa i altres com­panys/​es vam impul­sar a Cata­lu­nya diver­sos Grups d’Es­tudi sobre el pro­jecte de la Demo­crà­cia Inclu­siva (DI), amb la inten­ció d’o­fe­rir una nova forma d’a­pre­nen­tatge col·lec­tiu i auto­ges­ti­o­nat, amb un con­tin­gut radi­cal i trans­for­ma­dor, com­par­tint fra­ter­nal­ment els nos­tres apre­nen­tat­ges i refle­xi­ons, des­prés d’anys de patir l’a­sèp­tic aca­de­mi­cisme impe­rant, l’es­tan­ca­ment…

 • Reforma o revolució?

  Intro­duc­ció[1] Actu­al­ment ens tro­bem en un món hiperin­dus­tri­a­lit­zat, depre­da­dor de recur­sos, regit per una sal­vatge eco­no­mia de mer­cat i grans Estats, ins­ti­tu­ci­ons que es dis­fres­sen de garants de la segu­re­tat i la lli­ber­tat, però que en rea­li­tat no són més que màs­ca­res per man­te­nir uns règims de domi­na­ció i d’ex­plo­ta­ció. En aquests ter­ri­to­ris sobre­vi­uen indi­vi­dus indi­vi­du­a­lit­zats i indi­vi­du­a­lis­tes, ali­e­nats i còm­pli­ces del sis­tema, que en la seva…

 • La Via Revolucionària del No-Sí

  Pre­àm­bul D’ençà que l’Es­ta­tut d’Au­to­no­mia de Cata­lu­nya va ser reta­llat pel Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal Espa­nyol al juny del 2010, una gran onada inde­pen­den­tista s’ha alçat entre la ciu­ta­da­nia de Cata­lu­nya. Els mit­jans peri­o­dís­tics hege­mò­nics i la major part dels par­tits polí­tics han foca­lit­zat cada cop més l’a­ten­ció en aquest afer i un nom­bre crei­xent de per­so­nes ha sor­tit al car­rer per a rei­vin­di­car l’au­to­de­ter­mi­na­ció del poble de Cata­lu­nya…

 • El projecte "independentista" des d'una perspectiva revolucionària

  Intro­duc­ció En els últims anys hem estat tes­ti­mo­nis d’un auge inde­pen­den­tista dins la soci­e­tat cata­lana, que s’ha visu­a­lit­zat en dife­rents mobi­lit­za­ci­ons mas­si­ves. A Cata­lu­nya ha cul­mi­nat en l’a­nunci de la con­vo­ca­tò­ria d’un refe­rèn­dum el pro­per 9 de novem­bre per con­sul­tar a la ciu­ta­da­nia sobre la for­ma­ció d’un Estat català. Aquest auge ha estat atri­buït a dos fets prin­ci­pals: l’es­ca­nya­ment eco­nò­mic per part de l’Es­tat espa­nyol a Cata­lu­nya en…

 • Pensant la revolució avui

  "La misè­ria és el símp­toma, el mal l’es­cla­vi­tud." I. Puente Per­què par­lar de revo­lu­ció avui[1] Avui l’or­dre esta­blert es troba en qües­ti­o­na­ment. Cada cop més per­so­nes ens ado­nem de les misè­ries a què ens con­du­eix, de com ens separa dels nos­tres iguals, de com ens enca­dena a for­mes de vida per­ni­ci­o­ses i ens impe­deix rea­lit­zar-nos ple­na­ment. Per fer front a aquesta situ­a­ció estan sor­gint arreu ini­ci­a­ti­ves per inten­tar modi­fi­car el sis­tema actual…

 • Reformisme: refundació o superació?

  1. Sobre el refor­misme Ente­nem per refor­mis­tes els plan­te­ja­ments que tenen com a objec­tiu refor­mar l’ac­tual marc ins­ti­tu­ci­o­nal i de valors sense pro­po­sar cap marc ins­ti­tu­ci­o­nal alter­na­tiu. El refor­misme es pot dur a terme mit­jan­çant una vari­e­tat de tàc­ti­ques que van des de l’in­tent de con­que­rir el poder de l’Es­tat fins al pro­pò­sit de can­viar les ins­ti­tu­ci­ons exer­cint pres­sió per part de les orga­nit­za­ci­ons de la “soci­e­tat civil”, etc. Més…

 • Sobre l'Estat de benestar

  "Tot en l’Es­tat, res fora de l’Es­tat, res con­tra l’Es­tat." Mus­so­lini 1. La tra­di­ció his­tò­rica de l’Es­tat de benes­tar Per a l’es­ta­bi­li­tat i la soli­desa de tots els sis­te­mes de domi­na­ció sem­pre ha estat millor que el poble vegi les seves cade­nes prou “lleu­ge­res” o “rao­na­bles”. Que vegi sufi­ci­ent “bene­vo­lèn­cia” en l’or­ga­nit­za­ció social cus­to­di­ada pel poder d’u­nes elits. Si es pot garan­tir que un sec­tor impor­tant de la soci­e­tat no vis­qui en un…

 • Bones pràctiques pel debat emancipador

  L’au­to­no­mia, en con­tra­po­si­ció a l’he­te­ro­no­mia, cal que sigui esco­llida cons­ci­ent­ment, no pot ser donada ni impo­sada. Així, només es pot fona­men­tar en la cons­ci­èn­cia crí­tica de les per­so­nes que volen esde­ve­nir autò­no­mes, que a la vegada depèn del grau —a nivell quan­ti­ta­tiu però sobre­tot qua­li­ta­tiu— de comu­ni­ca­ció entre aques­tes. És per això que el debat, ente­nent-lo com un pro­cés coo­pe­ra­tiu-sinèr­gic de pen­sa­ment i conei­xe­ment, és un ele­ment…

 • Manifest pel No-Sí

  El Par­la­ment de Cata­lu­nya apro­varà prò­xi­ma­ment una pre­gunta i una data per rea­lit­zar un refe­rèn­dum sobre la “inde­pen­dèn­cia” de Cata­lu­nya. La pre­gunta, acor­dada per diver­sos par­tits par­la­men­ta­ris, serà doble: “Vol que Cata­lu­nya sigui un Estat? En cas afir­ma­tiu, vol que sigui inde­pen­dent?”[1]. En aquest Mani­fest, en pri­mer lloc, expo­sa­rem el nos­tre posi­ci­o­na­ment res­pecte aquesta qües­tió, expli­cant els motius pels quals res­pon­dríem amb un No-Sí a…

 • Tornem a l'activitat pública!

  Ara fa un any vam eme­tre un comu­ni­cat expli­cant la nos­tra deci­sió de fer un parèn­tesi en la inter­ven­ció polí­tica i foca­lit­zar-nos en la for­ma­ció, la refle­xió i la refun­da­ció. Des del Grup de Refle­xió per a l’Au­to­no­mia ens plau anun­ciar que estem ence­tant una nova etapa en que, tot man­te­nint el nos­tre pro­cés de for­ma­ció i refle­xió interna, repren­drem pro­gres­si­va­ment l’ac­ti­vi­tat pública amb ener­gia i idees reno­va­des. Des­prés d’a­na­lit­zar…

 • Sols el poble salva al poble

  Avui ens tro­bem davant d’un dels rep­tes més grans de la his­tò­ria: superar el sis­tema de domi­na­ció i opres­sió més com­plex que ha exis­tit mai. Un dels pri­mers pas­sos per fer-ho és aug­men­tar la nos­tra cons­ci­èn­cia, la cons­ci­èn­cia dels opri­mits, la cons­ci­èn­cia del Poble. És per això que algu­nes per­so­nes que estem far­tes d’a­quest sis­tema (els pilars del qual són l’e­co­no­mia de mer­cat i l’Es­tat), que anhe­lem la lli­ber­tat i una soci­e­tat basada en la…