Bones pràctiques pel debat emancipador

L’au­to­no­mia, en con­tra­po­si­ció a l’he­te­ro­no­mia, cal que sigui esco­llida cons­ci­ent­ment, no pot ser donada ni impo­sada. Així, només es pot fona­men­tar en la cons­ci­èn­cia crí­tica de les per­so­nes que volen esde­ve­nir autò­no­mes, que a la vegada depèn del grau —a nivell quan­ti­ta­tiu però sobre­tot qua­li­ta­tiu— de comu­ni­ca­ció entre aques­tes. És per això que el debat, ente­nent-lo com un pro­cés coo­pe­ra­tiu-sinèr­gic de pen­sa­ment i conei­xe­ment, és un ele­ment pri­mor­dial per avan­çar cap a la soci­e­tat que anhe­lem, així com per fer front a la domi­na­ció.

No obs­tant, la mateixa idea de debat ha estat pro­fun­da­ment mani­pu­lada i dege­ne­rada com a con­se­qüèn­cia del sis­tema oli­gàr­quic actual i dels (des)valors que pro­pugna per tal de fer-nos més domi­na­bles. En gene­ral, el debat ha que­dat reduït a un mer pro­cés com­pe­ti­tiu per a veure qui té la raó, una lluita d’e­gos. Tant és així que totes i tots, pel fet d’ha­ver cres­cut en aquesta soci­e­tat, estem desen­tre­nats de cara al dià­leg.

Així, un objec­tiu fona­men­tal d’a­quest cicle és el debat en sí mateix: apren­dre i rei­vin­di­car la con­cep­ció coo­pe­ra­tiva del dià­leg, com a pas bàsic de cara a cons­truir una soci­e­tat basada en l’au­to­no­mia. Per a millo­rar en aquest sen­tit pro­po­sem unes pau­tes a tenir en compte durant els debats:

  • És molt con­ve­ni­ent haver pen­sat prè­vi­a­ment, de forma indi­vi­dual o col·lec­tiva, en les idees que es trac­ta­ran als debats, per fer-nos una opi­nió prò­pia i poder desen­vo­lu­par apor­ta­ci­ons. Això no treu que, evi­dent­ment, esti­guem oberts a replan­te­jar-nos tots els nos­tres posi­ci­o­na­ments, per això estem en un pro­cés de debat!

  • Pen­sar i estruc­tu­rar bé les inter­ven­ci­ons abans de fer-les; fer-les sin­tè­ti­ques i breus.

  • Par­lar de forma clara i a un ritme que per­meti als altres pen­sar el que s’està dient.

  • Recor­dar durant el trans­curs del debat que es tracta d’un pro­cés coo­pe­ra­tiu i que els que ens envol­ten no són com­pe­ti­dors sinó col·labo­ra­dors.

  • Pro­cu­rar que el debat avanci, apor­tant noves idees i no repe­tint les que ja s’han dit.

  • Escol­tar el que diuen els altres, no només espe­rar el torn per dir el que es vol dir.

  • Ser res­pec­tuós amb les altres per­so­nes: no inter­rom­pre, dei­xar-los expres­sar, tenir una acti­tud oberta de cara a les seves apor­ta­ci­ons, inten­tant enten­dre el fons del que volen apor­tar, etc.

  • Tenir en compte que con­tra­dir les idees expo­sa­des per algú no és un atac cap a aque­lla per­sona; de la mateixa manera, no pren­dre-s’ho com un atac per­so­nal si reba­ten el que hem dit.

  • Silen­ciar el mòbil i dei­xar-lo guar­dat, ja que pot reduir la con­cen­tra­ció.

  • Res­pec­tar els torns de paraula, la dina­mit­za­ció i la mode­ra­ció. Els dina­mit­za­dors poden tallar algú ama­ble­ment si es passa de temps, si repe­teix idees o mono­po­litza els torns de paraula. Sabem que és una tasca a vega­des des­a­gra­da­ble i agraïm la col·labo­ra­ció de tots i totes.

¿Que t'ha sem­blat el text? Pots dei­xar-nos un comen­tari més avall o com­par­tir-lo a les xar­xes soci­als. O si ho pre­fe­rei­xes, tenim altres tex­tos i un news­let­ter que et poden interes­sar.