Grup de Reflexió per a l'Autonomia

  • La CUP: fins al coll en política

    Una de les majors con­tro­vèr­sies dels movi­ments soci­als anti­ca­pi­ta­lis­tes durant els últims anys ha estat el gran gir que ha pro­ta­go­nit­zat una part del movi­ment, tot virant de pro­jec­tes autò­noms i auto-orga­nit­zats, de pro­tes­tes con­tes­ta­tà­ries que recla­men espai de forma directa, cap a les ins­ti­tu­ci­ons. Aquí, en gene­ral, el movi­ment anti­ca­pi­ta­lista rebutja la polí­tica elec­to­ral, i no ve pas de nou. Quan el règim de Franco neces­sità demo­cra­tit­zar-se…