Tornem a l'activitat pública!

Ara fa un any vam eme­tre un comu­ni­cat expli­cant la nos­tra deci­sió de fer un parèn­tesi en la inter­ven­ció polí­tica i foca­lit­zar-nos en la for­ma­ció, la refle­xió i la refun­da­ció. Des del Grup de Refle­xió per a l’Au­to­no­mia ens plau anun­ciar que estem ence­tant una nova etapa en que, tot man­te­nint el nos­tre pro­cés de for­ma­ció i refle­xió interna, repren­drem pro­gres­si­va­ment l’ac­ti­vi­tat pública amb ener­gia i idees reno­va­des.

Des­prés d’a­na­lit­zar pro­fun­da­ment i ava­luar assos­se­ga­da­ment la nos­tra inter­ven­ció polí­tica del perí­ode 2010-2012 com a Grup d’Ac­ció de Demo­crà­cia Inclu­siva (GADI) de Cata­lu­nya, ens ado­nem de la con­ve­ni­èn­cia d’in­cor­po­rar a la nos­tra pro­posta de cre­a­ció d’un movi­ment glo­bal per l’e­man­ci­pa­ció una visió més amplia que l’o­fe­rida per la Demo­crà­cia Inclu­siva. En par­ti­cu­lar, els aspec­tes que ens sem­blen més impor­tants d’am­pliar són els refe­rits a l’è­tica i als valors. Con­si­de­rem neces­sari el tre­ball per­so­nal d’au­to­cons­truc­ció com a per­so­nes vir­tu­o­ses i revo­lu­ci­o­nà­ries, en paral·lel a la trans­for­ma­ció dels valors pre­do­mi­nants a a soci­e­tat. En aquest sen­tit, hem tro­bat apor­ta­ci­ons molt interes­sants de diver­sos autors alguns dels quals s’en­glo­ben en el marc de la Revo­lu­ció Inte­gral, con­cep­ció a la qual també ens sen­tim afins. L’ex­pe­ri­èn­cia dels dar­rers anys també ens ha fet ado­nar de la neces­si­tat d’a­tor­gar major pes a les pràc­ti­ques con­vi­ven­ci­als i de rein­te­gra­ció amb la natura, és a dir, ens ha fet apro­fun­dir en la siner­gia entre expe­ri­men­ta­ció i refle­xió.

Volem tor­nar a inci­dir polí­ti­ca­ment mit­jan­çant la pro­mo­ció del dià­leg entorn al canvi sis­tè­mic; a tal fi, orga­nit­za­rem debats públics i pun­tu­al­ment rea­lit­za­rem inter­ven­ci­ons en qües­ti­ons d’ac­tu­a­li­tat. El pri­mer tema en el qual ens ha sem­blat esca­ient inter­ve­nir és el de la “Con­sulta per la inde­pen­dèn­cia de Cata­lu­nya”. Con­si­de­rem cru­cial rei­vin­di­car el pro­jecte revo­lu­ci­o­nari inte­gral per fer front als efec­tes de refor­ça­ment del sis­tema actual que implica aquesta falsa dico­to­mia entre dues opci­ons apa­rent­ment opo­sa­des, Estat català o Estat espa­nyol, en rea­li­tat idèn­ti­ques en la seva essèn­cia esta­tista. Espe­rem que el “Mani­fest pel No-Si: la revo­lu­ció, sense estat nació, és la solu­ció!” sigui del vos­tre interès i que, si ho tro­beu con­ve­ni­ent, ens aju­deu a fer-ne difu­sió.

Pro­pe­ra­ment anun­ci­a­rem les dates i el pro­grama d’u­nes jor­na­des que estem pre­pa­rant sobre una altra dico­to­mia encara més trans­cen­den­tal: “Reforma o Revo­lu­ció?”. En elles hi haurà varies ses­si­ons de debat i refle­xió col·lec­tiva, una d’e­lles entorn a les idees del “Mani­fest pel No-Sí”.

Apro­fi­tem per desit­jar-vos cor­di­al­ment un 2014 molt bo, en altres parau­les, molt revo­lu­cio­nari!

¿Que t'ha sem­blat el text? Pots dei­xar-nos un comen­tari més avall o com­par­tir-lo a les xar­xes soci­als. O si ho pre­fe­rei­xes, tenim altres tex­tos i un news­let­ter que et poden interes­sar.