Grupo de Reflexión para la Autonomía

  • La CUP: hasta el cuello en política

    Una de les ma­jors con­tro­vèr­sies dels mo­vi­ments so­cials an­ti­ca­pi­ta­lis­tes du­rant els úl­tims anys ha es­tat el gran gir que ha pro­ta­go­nit­zat una part del mo­vi­ment, tot vi­rant de pro­jec­tes au­tò­noms i auto-or­ga­nit­zats, de pro­tes­tes con­tes­ta­tà­ries que re­cla­men es­pai de for­ma di­rec­ta, cap a les ins­ti­tu­cions. Aquí, en ge­ne­ral, el mo­vi­ment an­ti­ca­pi­ta­lis­ta re­but­ja la po­lí­ti­ca elec­to­ral, i no ve pas de nou. Quan el rè­gim de Fran­co ne­ces­si­tà de­mo­cra­tit­zar-se…